Subnavigatie

Club van 50


Onze voetbalvereniging verkrijgt haar inkomsten vanuit de contributie van de leden, bijdragen van donateurs en sponsoren, de verkoop van programmaboekjes en vanuit de opbrengsten uit de kantine. Het is een bewust beleid om, zolang de situatie dat toelaat, de contributie op een dusdanig niveau te houden dat voetbal voor iedereen in het dorp bereikbaar is.

Uit een vorig jaar gepubliceerd onderzoek is naar voren gekomen dat de contributie die de leden van sv Wykels Hallum betalen op provincieniveau ruim onder het gemiddelde zit.

Hoofd Jeugdopleidingen

Eén van de speerpunten voor de komende periode is het investeren in “de jeugdpoot” van onze vereniging. We willen passende trainers bij alle groepen en investeren in de kwaliteit van de trainers. We hebben, om dat te realiseren, bewust vorig jaar Kees Ros uit Rinsumageest als Hoofd Jeugdopleiding benoemd. Hij heeft onder meer als taak om de trainers beter te maken, zelf ook training te verzorgen, waar nodig individuele spelers bij te staan en de beleidsuitgangspunten van de vereniging te bewaken. Hij zal ook met regelmaat afstemmen met de leiders van de jeugdteams. Daarnaast willen we realiseren dat de benodigde materialen voor training en voetbal van voldoende kwaliteit zijn, willen we graag dat jeugdtrainers zich certificeren, willen we doorgaan met onze slot-/familiedag en willen we, ook om de jeugdleden te koesteren, ook tussentijds activiteiten organiseren. Denk daarbij bv. aan de Zwarte Pieten Bingo.

Dit alles met het nadrukkelijke doel om de jeugdspelers van sv Wykels Hallum optimaal te faciliteren om, iedereen op zijn of haar niveau, zich verder te ontwikkelen en te bekwamen.  De kosten die de optimalisatie van de jeugdafdeling van onze vereniging met zich meebrengen nemen daardoor toe. Het is ons doel dat we de uitgangspunten zoals die in het recent vastgestelde Jeugdbeleidsplan realiseren. We weten ook dat dit structureel extra kosten met zich meebrengt. De aanvullende opbrengst vanuit de Club van 50 moet realisatie van het doel mogelijk maken. De extra’s, de onderscheidende zaken om tot optimalisatie van de jeugdopleiding te komen moet vanuit de Club van 50 komen.

Leden werven

Er is inmiddels een groep enthousiaste vrijwilligers geformeerd die onze vereniging en in het bijzonder de jeugdleden van onze vereniging een warm hart toedragen. Zij zullen de komende periode benutten om op een initiërende en actieve wijze leden voor de Club van 50 te werven. Leden van de Club van 50 willen financieel bijdragen om de gewenste kwaliteitsoptimalisatie bij de jeugdleden van onze vereniging te realiseren.

Uiteraard hoef je niet te wachten tot je wordt benaderd. Als je vindt of voelt dat je de jeugdafdeling wilt of moet ondersteunen omdat je ook vindt dat de jeugdafdeling van belang is voor de toekomst van onze vereniging, zoek dan contact met één van de commissieleden van de Club van 50. 

Contactpersonen Club van 50

Baukje Dijkstra

Wybe Wybenga

Marjan Havinga-Jansma

Desmond Louwerens

E-mailadres: clubvan50@wykelshallum.nl