Uitnodiging ledenvergadering 18 november


7 november 2022

Het bestuur nodigt leden en (ouders van) jeugdleden uit tot het bijwonen van de Najaarsledenvergadering die we houden op vrijdag 18 november 2022, vanaf 18.30 uur in de kantine van sv Wykels Hallum.

 

AGENDA:

18.30   uur :   Inloop , met een kop koffie

19.00   uur :   Ledenvergadering,

1. Opening

2. Verslag van de voorjaarsledenvergadering  van 29 april 2022 (**)

3. Ingekomen post / mededelingen

Om alvast na te denken  met betrekking tot bestaande en toekomstige  bestuurs- vacatures aan het eind van dit seizoen. Er is nog steeds de vacature voorzitter, terwijl aan het eind van dit seizoen Bennie (PR) en Tsjerk (Secretaris) met voetbalpensioen gaan. Mocht je worden benaderd, neem dit dan goed in overweging en zeg niet direct nee.

4. Statuten,  voorstel tot wijzigen en actualisering  ( de voorgestelde aangepaste statuten staan  op de website).                                                                                                                                      

Argument: de statuten dateren nog van de oprichtingsdatum van sv Wykels Hallum (1 juni 1991) en moeten  worden herzien en  geactualiseerd.  De ALV moet hieraan zijn goedkeuring geven,daarna worden deze notarieel  vastgelegd.

5. Kantinezaken

6. Voetbalzaken   senioren / vrouwen /  jeugd

7. Financiële zaken,  jaarrekening en begroting, toelichting.

8. Verslag kascommissie :  Jan Durk Canrinus  (aftredend) en Jelmer Grasman  en                              .   benoeming nieuw commissie lid.                                                                                                

9. Accommodatie, bijpraten en vragen stellen

10. Rondvraag

11. Sluiting

(**) de notulen van de voorjaarsvergadering  zijn vanaf 4 november beschikbaar en worden per mail op verzoek toegestuurd (adres:   secretaris@wykelshallum.nl).

Na de vergadering  afronding met een gezellige nazit en een drankje.

Bestuur sv Wykels Hallum


Terug naar overzicht